Algemene Voorwaarden

 

ARTIKEL 1: DEFINITIES

Als je lid bij ons bent of wilt worden en gebruik maakt van onze diensten of producten, dan doen wij dat graag met heldere en transparante afspraken. Door je inschrijving verklaar je deze algemene voorwaarden en de huisregels van ProFitt gelezen te hebben en te accepteren en hiernaar te handelen. De algemene voorwaarden en de huisregels zijn terug te vinden op www.ProFitt.be/ en op te vragen bij de balie van een club. Deze Algemene Voorwaarden treden in werking vanaf 1 januari 2023 en zijn geldig voor elk nieuw abonnement afgesloten vanaf die datum.   Bonus: als je een lidmaatschap aangaat krijg je naast je gekozen lidmaatschap een bonus, bestaande uit een eerste gratis 4 weken van je abonnement. Club: De fysieke plek waar ProFitt fitness aanbiedt. Extra(‘s): Dit zijn de diensten of faciliteiten die tegen een vergoeding van ProFitt kunnen worden afgenomen in aanvulling op het basislidmaatschap.

Nieuwe leden worden beschouwd als degenen die geen doorlopend abonnement hebben bij

ProFitt. Ingangsdatum: De ingangsdatum van je overeenkomst is gelijk aan de dag van jouw inschrijving. Lid: Je kunt bij ons lid worden als je een natuurlijke persoon bent en 16 jaar of ouder. ProFitt kan je vragen aan te tonen door legitimatie dat jij degene bent van wie de QR-code is of om je leeftijd te checken. Overeenkomst: de overeenkomst die ontstaat tussen ProFitt en het lid door inschrijving. Deze algemene voorwaarden en onze huisregels horen ook bij je overeenkomst, net als specifieke voorwaarden die kunnen gelden voor extra’s. Lidkaart of QR Code: Dit is de toegangscode die je moet hebben om binnen te kunnen komen.

ARTIKEL 2: LID WORDEN EN HERROEPINGSRECHT

 1. Je kunt lid worden bij ProFitt op de volgende manieren: 1. Op de website door het invullen van het online inschrijfformulier; of 2. In de club door het invullen van het inschrijfformulier op de Kiosk. b. Als je je inschrijft via de website van ProFitt, heb je het recht om de overeenkomst binnen 14 kalenderdagen na de datum van jouw inschrijving zonder opgave van redenen te ontbinden door een e-mail te sturen naar het adres info@profitt.be, of door gebruik te maken van het herroepingsmodel dat beschikbaar is in de Bijlage en op de volgende

Deze bedenktijd geldt niet voor inschrijving in onze club. Indien je binnen de bedenktijd van 14 kalenderdagen besluit af te zien van het lidmaatschap, en het lidmaatschap is niet gebruikt in die periode, dan is deze herroeping kosteloos. Als het lidmaatschap wel gebruikt is in deze periode, dan kan ProFitt naar rato kosten voor het lidmaatschap in rekening brengen (vanaf de activering van het lidmaatschap tot de dag van de herroeping, inclusief het eventuele inschrijfgeld). Je krijgt zo spoedig mogelijk, en uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van je verzoek om je overeenkomst te ontbinden, je geld teruggestort via dezelfde betaalmethode die je in eerste instantie hebt gekozen. Je kunt je herroepingsrecht niet uitoefenen bij de Kiosk.     ARTIKEL 3: LIDMAATSCHAP, TERMIJN

 1. We hebben verschillende lidmaatschapsvormen waarvan alle details zijn terug te vinden op onze website of in de club. Alle lidmaatschapsvormen geven onbeperkt toegang tijdens de openingsuren van jouw Club.
 2. Bij de Inschrijving kun je aangeven voor welke lidmaatschapsvorm je een overeenkomst wilt aangaan. Al onze lidmaatschapsvormen kun je aangaan voor:
 3. een periode van minimaal ½ jaar vast met een automatische verlenging van 1 maand en met een betaling per 4 weken.
 4. Indien je onze faciliteiten los wilt bezoeken of gewoon eens wilt proberen, kun je op onze Kiosk een dagpas kopen, vanaf 16 jaar oud. Na aanschaf heb je een beperkte tijd van 7 dagen om je dagpas te activeren. De dagpas geeft eenmalig toegang op de dag waarop de dagpas wordt geactiveerd.
 5. Als je online voor een wijziging van je lidmaatschapsvorm hebt gekozen, heb je het recht om deze wijziging zonder opgave van redenen te annuleren binnen 14 dagen vanaf de datum van de wijziging, zoals beschreven in artikel 2.b (bedenktijd). In dat geval wordt de wijziging geannuleerd en zal je oorspronkelijke lidmaatschap weer gelden tot het einde van je oorspronkelijke contract (en voor eventuele verlengingen ervan, indien van toepassing).

ARTIKEL 4: TARIEVEN EN BETALING

 1. Alle lidmaatschapsvormen hebben hun eigen lidmaatschapstarief en -voorwaarden, welke te vinden zijn op de website of in de Club.
 2. Als je lid wordt bij ProFit kunnen wij inschrijfgeld in rekening brengen. Dit inschrijfgeld kan variëren per lidmaatschapsvorm indien er sprake is van een promotie. Als je je lidmaatschap hebt beëindigd en opnieuw lid wilt worden, ben je opnieuw inschrijfgeld verschuldigd.
 3. Als je lid wordt van ProFitt, ben je lidmaatschapsgeld verschuldigd vanaf het moment van inschrijving. Ook de machtiging tot SEPA-domiciliëring gaat vanaf dat moment gelden. Alle lidmaatschapsbedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar, conform art. 5d en 5e.
 4. Indien je kiest voor een overeenkomst met betaling per 4 weken, dan vindt de eerste betaling bij inschrijving plaats door een online betaling of kaartbetaling aan de Kiosk en vinden de volgende betalingen plaats per 4 weken via SEPA-domiciliëring en tegen de daarvoor vastgestelde tarieven voor dat lidmaatschap. Onze betaalperiode bedraagt 4 weken. Dit betekent dat we 13 domiciliëringen uitvoeren per jaar. Een keer per jaar kan dit ertoe leiden dat in een kalendermaand twee domiciliëringen plaatsvinden.
 5. Indien je gedurende de looptijd van je lidmaatschap geen gebruik meer wenst te maken van domiciliëring, kun je dit aangeven bij onze klantenservice. In dat geval zullen wij de domiciliëring blokkeren en komt de verantwoordelijkheid voor de tijdige betaling van de (lidmaatschaps)gelden bij jezelf te liggen. Betaling is mogelijk per betaalkaart op de Kiosk.
 6. Indien we je betaling om wat voor reden dan ook niet kunnen afschrijven (bijv. stornering, onvoldoende saldo, etc.), dan sturen we de domiciliëring nogmaals naar je bank. Als je niet aan je betalingsverplichting voldoet, zal je QR-code of lidkaart worden geblokkeerd totdat aan de betalingsverplichting is voldaan.
 7. Als je ook nadat we je in gebreke hebben gesteld, niet aan je betalingsverplichting voldoet, dan ben je in verzuim. Op dat moment kunnen wij de vordering uit handen geven. Ook kunnen we de overeenkomst beëindigen per einde contractstermijn. Bij einde contractstermijn ben je alle nog openstaande lidmaatschapsgelden verschuldigd.
 8. Wij behouden ons het recht voor om na het einde van de contractuele periode, de tarieven en/of voorwaarden aan te passen. We zullen je hiervan steeds één maand op voorhand op de hoogte brengen, waarna je echter wel de mogelijkheid hebt om de overeenkomst kosteloos te beëindigen, mits per schriftelijke (e-mail) opzegging en uitgezonderd de Lidmaatschapsovereenkomst die flexibel opzegbaar is. In geval van beëindiging dient dit te gebeuren binnen 4 weken na de aankondiging van de wijziging, met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste ten minste een Periode van 4 Weken. Bij gebreke aan tijdige opzegging zal de overeenkomst aan de gewijzigde voorwaarden worden verdergezet in een contract van onbepaalde duur, dat tevens opzegbaar is zoals op de voorzijde van de overeenkomst in dat kader vermeld. Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd ongeacht de hoogte en geven geen recht op ontbinding. Dit geldt ook voor de Founding Members lidmaatschappen.
 9. De prijzen zijn inclusief BTW, overeenkomend met de som van de bedragen exclusief belastingen waarop de geldende BTW wordt toegepast. ProFitt behoudt zich het recht voor om een eventuelenieuwe belasting- en BTW-tariefverhoging op deze prijzen door te voeren zodra deze van kracht wordt.

 

ARTIKEL 6: QR CODE EN LIDKAART

 1. De QR Code en Pas zijn eigendom van ProFitt en mag je gebruiken tijdens de Overeenkomst.
 2. Je kunt je lidmaatschap, QR-code of Pas niet overdragen aan iemand anders. Het is een persoonlijk lidmaatschap.
 3. Voor alle lidmaatschappen geldt dat je geen Vriend mee kunt nemen. Wil je iemand meenemen die geen lid is, dan moet die persoon een dagpas kopen.
 4. Deze algemene voorwaarden en de Huisregels gelden, voor zover relevant, ook voor geregistreerde Vrienden en dagpashouders. Als lid ben je verantwoordelijk en aansprakelijk voor de wijze waarop het lidmaatschap, de QR-code of de Pas wordt gebruikt of misbruikt. Daarom heb jij de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat Vrienden de relevante algemene voorwaarden en Huisregels van ProFitt respecteren en naleven.
 5. Als de persoon, die je wilt meebrengen als Vriend tussen de 14 en 16 jaar oud is, dan kan deze persoon alleen samen met jou en onder toezicht van jou sporten in de club. Kinderen jonger dan 14 jaar kunnen niet ingeschreven worden als Vriend en worden niet toegelaten tot onze Clubs.
 6. je kan via de ProFitt app kosteloos een QR Code activeren. Met de QR Code heb je je toegangspas altijd bij de hand.
 7. Om fraude met QR-codes te voorkomen, geldt een redelijke beperking van het aantal keren dat het apparaat dat de QR-code weergeeft kan worden gewijzigd.

 

ARTIKEL 7: OPENINGSTIJDEN

 1. ProFitt geeft aan wat de openingstijden zijn. Het kan zijn dat er in omstandigheden afwijkende openingstijden gelden, bijvoorbeeld in geval van een feestdag, een ernstige gebeurtenis of ramp. Soms zullen we een de club dan sluiten. Dit kan ook het geval zijn indien we bijvoorbeeld werkzaamheden in een club moeten uitvoeren.
 2. ProFitt is bevoegd de openingstijden van een club (of onderdelen ervan) tijdelijk of blijvend te wijzigen, indien daartoe objectieve redenen bestaan. Bij een blijvende wijziging zal ProFitt dit eenzijdig kunnen doen zolang dit van ondergeschikt belang is ten opzichte van het totaal aantal geopende uren of de start- of eindtijd. Hiervan is in ieder geval sprake van een afwijking tot een tijdspanne van twee uur eerder of later open en/of dicht.
 3. De openingstijden kunnen later nooit worden opgeworpen als een absolute voorwaarde (conditio sine qua non) voor het aangaan van de overeenkomst. Je zult zulks een aanpassing ook nooit kunnen gebruiken om de overeenkomst eenzijdig op te zeggen, temeer omdat de hoofdverbintenis van ProFitt er in bestaat het ter beschikking stellen van de fitnessruimte, met haar toestellen, tenzij je kunt aantonen dat je ten minste 50% van jouw bezoeken naar de club bent gekomen op een uur waarop de betreffende club nu niet meer open is, waarbij voor de vaststelling van deze 50% een minimum geldt van 4 bezoeken in de voorafgaande 3 maanden. In dat geval zal ProFitt jou het teveel aan betaalde (lidmaatschaps)gelden terugbetalen.
 4. We willen onze club goed onderhouden en soms kunnen we een tijdelijke of gedeeltelijke sluiting dan ook niet vermijden.

 

ARTIKEL 8: WIJZIGING GROEPSLESSEN

 1. Wij willen het aanbod van onze lessen altijd up-to-date houden. Dat betekent dat wij de (inhoud van de) lessen, de soort lessen en het lesrooster regelmatig aanpassen. Incidenteel kan het voorkomen dat een groepsles met een trainer wordt geannuleerd.
 2. Op de wijziging van groepslessen is artikel 7c van overeenkomstige toepassing.
 3. De capaciteit en het tijdschema kunnen verschillend zijn. Informatie hierover kan worden gevonden in de club, ProFitt app of op onze website. Voor iedere live groepsles met een trainer geldt een beperkt aantal deelnemers vanwege sanitaire en veiligheidsredenen. ProFitt garandeert daarom geen permante toegang tot de live groepslessen met een trainer. ProFitt kan als voorwaarde stellen dat live groepslessen met een trainer gereserveerd dienen te worden op een door ProFitt te bepalen wijze (bijvoorbeeld: door middel van reservering in de club, via de mobiele app van ProFitt of via de website).

 

ARTIKEL 9: VERHUIZING OF BLESSURE

 1. Als je gaat verhuizen, geven we je de mogelijkheid je overeenkomst vroegtijdig te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste een Periode van 4 Weken. In dat geval zullen we je vragen aan te tonen wat je nieuwe woonadres is aan de hand van een kopie van de inschrijving bij je gemeente (die niet ouder mag zijn dan 3 maanden).
 2. We hopen dat je in goede gezondheid bij ons komt sporten. Je mag bij alle lidmaatschapsvormen en Extra’s gebruik maken van de mogelijkheid tot schorsing van je lidmaatschap en Extra’s om medische redenen, op de hierna gedefinieerde voorwaarden:
 • het lidmaatschap kan enkel worden geschorst na ontvangst door ProFitt van een geldig medisch attest (via Live Chat, e-mail ) dat aangeeft dat het Lid tijdelijk geen fitness kan uitoefenen;
 • het medisch attest geeft aan dat er vanaf de dag van verzending van het attest aan ProFitt ten minste sprake is van 1 maand benodigde schorsing;
 • de schorsing gaat in vanaf de dag van ontvangst door ProFitt en niet met terugwerkende kracht; • de schorsing is steeds voor bepaalde duur en eindigt op de voorgeschreven datum van het medisch attest;
 • door de schorsing verschuift de duur van de overeenkomst pro rata met de periode van de schorsing;
 1. Indien je een medisch attest overlegt waaruit blijkt dat je niet meer zult kunnen sporten voor een periode van minstens 12 maanden na de datum van het attest, zal ProFitt het lidmaatschap op jouw verzoek beëindigen per de datum van ontvangst van het verzoek daartoe voorzien van het medisch attest (via Live Chat, e-mail of per post)
 2. Indien het medisch attest of het bewijs van verhuizing pas wordt aangeleverd na het inleiden van een gerechtelijke procedure ter verhaal van de verschuldigde lidmaatschapsgelden, zullen deze niet meer worden aanvaard.

 

ARTIKEL 10: BEËINDIGEN LIDMAATSCHAP

 1. Indien je een overeenkomst bent aangegaan voor de duur van ½ jaar, kun je deze uiterlijk 4 weken voor het einde van de looptijd opzeggen. Indien je dat niet doet, wordt de overeenkomst verlengd voor onbepaalde tijd en is vervolgens op ieder moment zonder vergoeding opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste een Periode van 4 Weken
 2. Je kunt je overeenkomst opzeggen op verschillende manieren. Dit kan je doen op de Kiosk in de club (via de website), per e-mail. Bij opzegging per e-mail moet je de volgende gegevens vermelden: je voor en achternaam, je lidmaatschapsnummer.
 3. Wij streven ernaar in de clubs een omgeving te creëren waarin iedereen elkaar respecteert en de regels worden nageleefd. Indien je je niet houdt aan de afspraken van de overeenkomst, of indien je je op een ernstige manier en/of herhaaldelijk niet houdt aan de huisregels of algemene voorwaarden of onaanvaardbaar gedrag vertoont, dan kan ProFitt je de toegang tot de club ontzeggen en de overeenkomst (per direct) beëindigen. Je opnieuw inschrijven na een dergelijke ontzegging is een gegronde reden om het nieuwe lidmaatschap per direct te beëindigen.
 4. Samen sporten wordt bij ProFitt gestimuleerd. Het coachen van andere sporters in de clubs wordt echter uitsluitend overgelaten aan de personal trainers waarmee wij exclusief samenwerken. Als je toch personal training aanbiedt en/of andere commerciële activiteiten verricht in onze clubs, kan dat voor ons een reden zijn om je overeenkomst te beëindigen en om eventueel schade te vorderen. e. Indien je een ander persoon, lid of geen lid, in strijd met onze Huisregels en onze algemene voorwaarden toegang verleent op enige wijze, bijvoorbeeld door deze mee te laten lopen door de toegangspoort of je lidkaart of je QR code te geven, dan ben jij verantwoordelijk om de prijs van een dagpas, plus een bedrag van € 5,= aan administratiekosten, te betalen. ProFitt behoudt zich het recht voor om de toegang tot de club te blokkeren totdat de prijs van het dagpas is voldaan. Bij meerdere overtredingen, heeft ProFitt het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. f. Indien je kunt aantonen dat ProFitt haar contractuele verplichtingen op een ernstige wijze niet naleeft en enkel en alleen indien ProFitt door jou hiervan per aangetekend schrijven binnen 7 dagen na vaststelling van deze inbreuk op de hoogte wordt gebracht, zal ProFitt akkoord gaan om de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen en zal ProFitt desnoods de aantoonbaar geleden schade betalen als schadevergoeding.
 5. Alle andere dan in artikel 9b, 9c, 10a, 10b, 10c genoemde wijzen van beëindiging door jou, zoals het

eenzijdig stopzetten van de betalingen per 4 weken, worden beschouwd als onrechtmatige verbreking van de overeenkomst. In deze gevallen blijven alle volledige lidmaatschapsbijdragen verschuldigd. Indien deze verschuldigde bijdragen niet vrijwillig door jou worden betaald kan ProFitt beroep doen op een incassobureau voor het invorderen van de verschuldigde bijdragen. Artikel 5h is vanaf dan overeenkomstig van toepassing.

ARTIKEL 11: RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID

 1. Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Indien je gebruik maakt van onze faciliteiten, dien je zelf in te schatten wat je aankan. Wij bieden geen actieve begeleiding door personen in de club. Je kunt een Personal Trainer onder de arm nemen, een introductiesessie kopen of gebruik maken van de tips en adviezen die we geven in onze app of via andere middelen in de club. Je blijft zelf echter altijd verantwoordelijk voor de manier waarop je sport en de keuzes die je daarbij maakt. Het gebruik van de faciliteiten is voor jouw eigen risico. Bij (twijfel over) fysieke condities, raden we je aan deskundig advies in te winnen van een arts of specialist om te bepalen wat voor jou de juiste en haalbare manier van bewegen is.
 2. ProFitt en onze medewerkers zijn niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade als gevolg van een ongeval of letsel dat je oploopt in onze club, bij het gebruik van onze apparatuur met als uitzondering letselschade veroorzaakt door doen of nalaten van ProFitt.
 3. We adviseren je om geen waardevolle spullen mee te nemen naar de club. ProFitt aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van je eigendommen, met uitzondering van gevallen veroorzaakt door opzet of grove schuld van ProFitt.

 

ARTIKEL 12: KLACHTEN

 1. Wij doen ons uiterste best om iedereen van dienst te zijn en willen met onze club zoveel mogelijk mensen toegang geven tot sportfaciliteiten. Indien je klachten hebt betreuren we dat maar horen we dat uiteraard graag. Je kunt je in eerste instantie natuurlijk wenden tot de gastheer/vrouw in onze club. Als je klacht volgens jou niet is opgelost, verwijzen wij je naar artikel 16 van deze voorwaarden.

 

ARTIKEL 13: PERSOONSGEGEVENS

 1. Om uitvoering te geven aan jouw overeenkomst gebruiken en beschikken we over jouw persoonsgegevens. ProFitt verwerkt jouw persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze en binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving ter bescherming van jouw persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 2. In de privacyverklaring van ProFitt wordt op een rijtje gezet welke gegevens door ons worden verwerkt, voor welke doeleinden wij dat doen en hoe met de persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze betrokkenen hun rechten kunnen uitoefenen op de verwerking van hun persoonsgegevens. De privacyverklaring van ProFitt kun je terugvinden op onze website.

 

ARTIKEL 14: WIJZIGING GEGEVENS

 1. Veranderingen in je persoonlijke situatie (o.a. adres- of bankgegevens) dienen direct via info@profitt.be doorgegeven te worden.
 2. Bij het niet doorgeven van deze wijzigingen en wanneer ProFitt kosten dient te maken om de nieuwe persoonsgegevens te achterhalen zullen deze kosten in rekening gebracht worden aan het lid.

 

ARTIKEL 15: HUISREGELS

 1. Je wordt ervan op de hoogte gebracht dat ProFitt een intern reglement heeft opgesteld dat beschikbaar is op de website van ProFitt, welk reglement indien nodig ook aan de balie kan worden geraadpleegd.
 2. ProFitt kan te allen tijde de toegang tot Clubs weigeren aan personen van wie het gedrag in strijd is met de Huisregels.
 3. Naast de interne regelgeving kan ProFitt aanvullende gezondheidsregels hanteren om te voldoen aan de aanwijzingen van de bevoegde autoriteiten. In dit geval kan ProFitt de toegang tot haar Club weigeren aan iedere persoon (Lid, Minderjarige, Vriend of wie dan ook) van wie het gedrag in strijd is met de gezondheidsregels; elke handeling die in strijd is met deze gezondheidsregels kan aanleiding geven tot onmiddellijke uitsluiting in overeenstemming met artikel 10.e hierboven.

 

ARTIKEL 16: HERROEPINGS-RECHT

Wanneer je jouw lidmaatschap op onze website hebt afgesloten dan heb je altijd 14 dagen lang het recht om je lidmaatschap te herroepen. Als je het lidmaatschap niet gebruikt hebt in die periode, dan is deze herroeping kostenloos. Als je het lidmaatschap wel gebruikt hebt in deze periode, dan kan ProFitt naar rato (vanaf de activering van je lidmaatschap tot de dag van de herroeping, inclusief het eventuele inschrijfgeld) kosten voor het lidmaatschap in rekening brengen.

14 DAGEN HERROEPINGSRECHT
Je kunt het lidmaatschap herroepen door ons uw gegevens te mailen (Info@profitt.be).

ARTIKEL 17: TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

 1. Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten door of met ProFitt aangegaan, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen het lid en ProFitt zullen worden beoordeeld door de bevoegde rechter in de plaats waar ProFitt is gevestigd.
 3. ProFitt heeft zich verbonden tot naleving van de “Gedragscode fitnesssector”. Je kunt de

Gedragscode raadplegen op www.profitt.be/, aan de balie in onze club

 1. ProFitt aanvaardt tevens de buitengerechtelijke regeling van geschillen van de

Consumentenombudsdienst, indien je daar als lid een beroep op wenst te doen. De kenmerken en toepassingsvoorwaarden van deze regeling kun je vinden op https://www.consumentenombudsdienst.be/nl/praktijk. De contactgegevens van de Consumentenombudsdienst zijn: North Gate II Koning Albert II-laan 8 bus 1 1000 Brussel tel: +32 2 702 52 00 fax: +32 2 808 71 20 email: contact@consumentenombudsdienst.be web: http://www.consumentenombudsdienst.be

 1. U kunt een geschil ook melden via het online platform van de Europese Commissie voor online geschillenbeslechting: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Houd er rekening mee dat we niet verplicht zijn en niet zullen deelnemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten om juridische geschillen met consumenten te beslechten.