Reglement Cameratoezicht

REGLEMENT CAMERATOEZICHT PROFITT INLEIDING Voor ProFitt staan kwaliteit, gezondheid en veiligheid hoog in het vaandel. Onze leden en medewerkers moeten zich prettig en veilig voelen in hun sportclub. Om dit zoveel mogelijk te kunnen waarborgen, wordt in onze sportclub, gebouw en terrein cameratoezicht gehouden.   Wij realiseren ons heel goed dat cameratoezicht ook inbreuk maakt op de privacy van onze leden en medewerkers en wij gaan hier dan ook uiterst zorgvuldig mee om. Geen cameratoezicht vindt bijvoorbeeld plaats in kleedkamers en sanitaire voorzieningen en er wordt er met name reactief gemonitord. Dat betekent dat beelden pas worden bekeken nadat er een melding van een incident is ontvangen.   In dit Reglement cameratoezicht zijn regels en uitgangspunten vastgesteld die de privacy van onze leden en medewerkers zoveel mogelijk moeten waarborgen en waarin wij transparantie willen bieden over onze werkwijze. ProFitt streeft naar een zo integer, transparant en proportioneel mogelijke inzet van het cameratoezicht.   Goed om te weten is dat de club beschikt over brandknoppen, camera’s en nooddeuren.

 1. BEGRIPPEN
 2. Algemene ruimte: ruimtes voor algemeen gebruik zoals pantry’s, keukens of verkeersruimten.
 3. Betrokkenen: personen die zichtbaar zijn op de camerabeelden.
 4. Incident: een ongewenst voorval zoals diefstal, geweld, agressie, vandalisme, toegangsfraude, het plegen van overige strafbare feiten of acute (medische) noodgevallen of vermoedens daarvan.
 5. Onbevoegden: personen die niet gerechtigd zijn de ruimte te betreden of kwaadgezind zijn.
 6. Toegangsfraude: toegang door een persoon die geen lidmaatschap bij ProFitt heeft.

 

 1. DOEL EN REIKWIJDTE VAN HET CAMERATOEZICHT
  • Dit reglement is van toepassing op Easy Fit B.V. (vestigingsplaats hoogstraat 136, 8540 Deerlijk) en alle aan haar gelieerde rechtspersonen in België.
  • ProFitt maakt gebruik van cameratoezicht ten behoeve van de volgende doelstellingen:
 2. De bescherming van haar leden en medewerkers in geval van gevaar door bijvoorbeeld overlast, agressie, geweld of overige strafbare feiten.
 3. Het voorkomen van toegang door onbevoegden.
 4. Ter preventie of onderzoek bij schade of diefstal van goederen van ProFitt, haar leden of medewerkers.

2.3 Het cameratoezicht door ProFitt beperkt zich tot:

 1. Toezicht in de aan ProFitt gelieerde sportclub en overige gebouwen van ProFitt en aan haar gelieerde ondernemingen.
 2. Toezicht op de terreinen van de aan ProFitt gelieerde sportclub en overige gebouwen van ProFitt en aan haar gelieerde ondernemingen.

 

 1. VOORWAARDEN EN WAARBORGEN TER BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER

3.1 Cameratoezicht vindt slechts plaats:

 1. op plaatsen die de privacy van onze leden en werknemers zo veel mogelijk respecteren. Geen cameratoezicht vindt in ieder geval plaats in kleedkamers, sanitaire voorzieningen, individuele kantoren of andere plaatsen waar medewerkers en bezoekers van de sportclub een hoge mate van privacy mogen verwachten;
 2. op een wijze die voorkomt dat er onnodig of disproportioneel veel gemonitord wordt;
 3. op transparante wijze, wat betekent dat heimelijk cameratoezicht of het gebruik van verborgen camera’s niet wordt toegepast;
 4. alleen in een Algemene ruimte wanneer dit noodzakelijk is, bijvoorbeeld wanneer zich daarin tevens een patchkast, kostbare goederen of voorraden bevinden. De betreffende camera wordt daarbij slechts gericht op het te bewaken object en het bereik wordt strikt beperkt, zodat de privacy van de gebruikers van de Algemene ruimte zoveel mogelijk wordt gerespecteerd.
  • Het cameratoezicht heeft nooit tot doel medewerkers van ProFitt te controleren bij de uitvoering van hun werkzaamheden en taken. Bij het cameratoezicht en het gebruik van beeldmateriaal wordt de privacy van onze medewerkers zoveel mogelijk gerespecteerd. Alleen wanneer een medewerker betrokken blijkt bij overtredingen, zoals bedoeld in artikel 2.2 van dit Reglement, kunnen beelden worden bekeken.
  • In beginsel wordt alleen reactief gemonitord, tenzij er sprake is van zwaarwegende en bijzondere omstandigheden die actief monitoren rechtvaardigen. Deze omstandigheden moeten direct tot doel hebben de belangen te beschermen zoals die zijn beschreven in artikel 2.2 van dit Reglement en mogen alleen voortduren zolang deze omstandigheden van kracht zijn.
  • De bediening van het systeem en het bekijken van de beelden is alleen voorbehouden tot een beperkte groep daartoe geautoriseerde medewerkers;
  • Het cameratoezicht om gebouwen en op terreinen van ProFitt en aan haar gelieerde ondernemingen, moet zich zoveel mogelijk beperken tot de grenzen van het betreffende terrein, gebouw of goed en de openbare ruimte zoveel mogelijk respecteren.

 

 1. PLAATSEN, AARD EN DOEL CAMERATOEZICHT

4.1 Binnen de sportclub zijn de volgende soorten camera’s geplaatst:

 1. a) Entree Buiten- en binnencamera gericht op de entree en het entreeportaal ten behoeve van het voorkomen van toegangsfraude of toegang door onbevoegden. b) Sportruimtes Reactieve monitoring
 2. c) Om het gebouw en binnen het eigen parkeerterrein. Ter preventie van diefstal, inbraak, vandalisme of schade.

4.2 Overige (kantoor)gebouwen en plaatsen van ProFitt.

 1. a) Entree van kantoorpanden en overige gebouwen. Buiten- en binnencamera gericht op de entree en binnen in het entreeportaal ten behoeve van voorkoming van toegang door onbevoegden. b) Verkeersruimten Ter preventie van onbevoegde toegang en inbraak.
 2. c) Om het gebouw en binnen het eigen parkeerterrein. Ter preventie van diefstal, inbraak of schade.

 

5.  VERANTWOORDELIJKHEDEN BIJ UITVOERING VAN HET CAMERATOEZICHT

5.1 De uitvoering van het cameratoezicht vindt plaats bij het onthaal. Daarnaast kunnen beeldfragmenten worden bekeken ten behoeve van het onderzoek en de afhandeling van incidenten. 5.2 Het gehele proces omtrent het verwerken van camerabeelden wordt onderverdeeld in 5 onderdelen en bijbehorende verantwoordelijken, waarbij de eindverantwoordelijkheid ten alle tijden op het management van ProFitt rust.   Onderdeel 1: systeem, techniek en IT Dit onderdeel en verantwoordelijkheden zijn nader uitgewerkt in een specifiek protocol onder supervisie van de Coördinator Surveillance.   Onderdeel 2: cameratoezicht, (live) monitoring De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het cameratoezicht ligt bij de zaal verantwoordelijke.   Onderdeel 3: afwikkeling van incidenten Indien een incident om opvolging of nader onderzoek vraagt, wordt dit uitgevoerd door daartoe bevoegde medewerkers. Alleen indien het noodzakelijk is en wanneer het incident verband houdt met de doelstellingen voor het houden van cameratoezicht zoals omschreven in artikel 2.2 van dit reglement, kunnen beelden worden teruggekeken.   Onderdeel 4: toezicht op naleving Reglement cameratoezicht Het toezicht op de naleving van dit Reglement cameratoezicht, aanverwante protocollen en procedures wordt uitgevoerd door het ProFitt bestuur.

6.  BEWAARTERMIJN VAN BEELDEN

6.1 De lokale opslag van beelden binnen de sportclubs is maximaal 1 maand, waarna deze automatisch worden gewist. 6.5 ProFitt kan naar aanleiding van het onderzoek en de afhandeling van incidenten specifieke beeldfragmenten veiligstellen en op een beveiligde opslagplaats bewaren. De bewaartermijnen zijn per incident categorie vastgesteld.

7.  TRANSPARANTIE

7.1 ProFitt is transparant over het gebruik van camera’s en de plaatsen daarvan. ProFitt hanteert hierbij 1e lijn communicatie, door het gebruik van waarschuwingsbordjes en beknopte informatie in de sportclubs en overige gebouwen en terreinen, en 2e lijn communicatie door middel van openbaarmaking van dit Reglement cameratoezicht.

8.  TOEGANG EN BEVEILIGING VAN BEELDEN

8.1 ProFitt neemt zoveel mogelijk maatregelen ter beveiliging van opgeslagen camerabeelden, waaronder ten minste:

 • (Lokale) opslag is encrypted.
 • Beveiligde serverruimtes.
 • ProFitt beperkt de bediening en toegang tot camerabeelden tot een specifiek geautoriseerde groep medewerkers en houdt hiervan een registratie bij.
 • Fysieke beveiligingsmaatregelen voor de camera apparatuur.
 • De bouwkundige schil is beveiligd door onder andere toegangscontrole.

 

9.  RECHTEN VAN BETROKKENEN

9.1 Betrokkenen hebben in beginsel het recht op inzage, correctie en verwijdering van hun gegevens en kunnen een verzoek indienen middels info@profitt.be. 9.2 Tevens staat de mogelijkheid open om een klacht of bezwaar in te dienen tegen het door ProFitt gevoerde camerabeleid. Hiervoor kunnen betrokkenen zich rechtstreeks wenden info@profitt.be 9.3 Indien betrokkene niet tevreden is over de wijze waarop een verzoek of klacht door ProFitt wordt behandeld, kan tevens een klacht worden ingediend bij: de Gegevensbeschermingsautoriteit www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

10.  DOORGIFTE

10.1 Camerabeelden worden niet met derde partijen gedeeld, behoudens de gevallen waarin een bevoegd overheidsorgaan daartoe een wettige (schriftelijke) vordering uitvaardigt, of wanneer een andere wettelijke regeling ProFitt hiertoe verplicht. Dergelijke verzoeken worden slechts door het ProFitt afgewikkeld conform daartoe vastgestelde procedures. 10.2 Met partijen die aan ProFitt diensten verlenen en daarbij (mogelijk) camerabeelden kunnen inzien, worden contractuele afspraken gemaakt ter waarborging van de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en dit Reglement cameratoezicht. Daarnaast wordt te allen tijde strikte geheimhouding overeengekomen.